Polityka prywatności

I. Wstęp
Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej w celach określonych w niniejszej polityce prywatności jest przedsiębiorstwo Młody Naukowiec Krystian Jakubczyk (adres: ul. Pawła Gdańca 10B/58, 80-336 Gdańsk, posiadający NIP 466-033-55-65, REGON 366393770), będący jej właścicielem i administratorem.
II. Przetwarzanie danych w serwisie
Korzystanie ze strony internetowej http://www.chemianastoprocent.pl

 1. Bez zalogowania się do Platformy jej Administrator nie zbiera danych, które mogłyby identyfikować konkretną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Podczas odwiedzin na niniejszej stronie Administrator zapisuje adres IP, a także adres strony, z której odwiedzający na nią trafił, historię przeglądania na niniejszej stronie oraz datę i czas trwania wizyty w związku z administrowaniem stroną internetową. Informacje te są przetwarzane w sposób anonimowy w celach analitycznych i statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Inne dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy zostaną przez odwiedzającego przekazane, np. podczas rejestrowania czy w celach związanych z realizacją Umowy.

Składanie zamówień

 1. Prowadzenie Platformy oraz oferowanie za jej pomocą produktów wymaga zbierania określonych danych osobowych uzyskanych od Usługobiorcy. Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu Zamówień, danych koniecznych do założenia Usługobiorcy Konta, danych do płatności, informacji związanych z Zamówieniem, informacji o wywołanych stronach oraz wszelkich innych informacji przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia jest przedsiębiorstwo Młody Naukowiec Krystian Jakubczyk (adres j.w.).
 2. Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Formularza Zamówień są przetwarzane wyłącznie w celu Zamawiania Kursu i realizacji Umowy, komunikowania, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, a wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów
  o rachunkowości.
 3. Podając swój adres e-mail, Usługobiorca niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie pod ten adres e-mail wiadomości.
 4. O ile podanie przez Usługobiorcę wszystkich żądanych informacji nie jest obowiązkowe, brak podstawowych danych (takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, a także, w przypadku złożenia Zamówienia przez przedsiębiorcę takich jak: firmy/nazwy, adresu korespondencyjnego i numeru NIP) może uniemożliwić Administratorowi prawidłową realizację Zamówienia.

Marketing

 1. Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Formularza Zamówień mogą one być także przetwarzane w celach marketingowych, jeżeli Usługobiorca wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 27.04.2016r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z dnia 4.05.2016r.) (dalej: RODO) oraz na podstawie ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781 ze zmianami), przy czym:
  a) zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (obejmującą m.in. utworzenie Konta Usługobiorcy, w tym imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, utrzymanie Konta, odpłatne udostępnianie kursu online) dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a Administrator będzie przetwarzał ww. dane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  b) rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynikającej z podjęcia działań w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (obejmującą m.in. utworzenie Konta Usługobiorcy, adres i numer rachunku bankowego – jeżeli następuje zwrot pieniędzy za kurs online) – dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a Administrator będzie przetwarzał dane do czasu rozpatrzenia postępowania reklamacyjnego (nie dłużej jednak, niż 30 dni), a w przypadku wystąpienia z roszczeniami związanymi z reklamacją Administrator będzie przetwarzał dane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  c) wypełnienie obowiązków wynikających z prawa podatkowego (obejmujących m.in. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, numer NIP i numer zamówienia) – dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a Administrator będzie przetwarzał dane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z prawa podatkowego.
  d) analiza odwiedzin na stronie internetowej Administratora oraz czynności związane z administrowaniem strony internetowej (obejmująca m.in. datę i godzinę odwiedzin, numer IP urządzenia, informacji o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, czas spędzony na stronie internetowej, odwiedzone podstrony oraz wszelkie inne aktywności na stronie internetowej) – dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a Administrator będzie przetwarzał do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
  e) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (obejmująca m.in. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer NIP, KRS, PESEL, adres e-mail) – dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO, a Administrator będzie przetwarzał ww. dane do czasu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną lub korzystaniem ze strony internetowej.
  f) wypełnianie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych (obejmującą m.in. imię i nazwisko/firmę, dane kontaktowe: np. adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu) – dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. lit. c RODO, a Administrator będzie przetwarzał ww. dane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Uprawnienia Usługobiorcy

 1. Usługobiorca jest uprawniony:
  a) do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje osobie zgłaszającej takie żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym podstawach prawnych i celach przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  b) do sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji danych – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych;
  c) do uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  d) do przenoszenia danych – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, która zgłasza takie żądanie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, w formacie pozwalającym na ich odczyt lub na żądanie Usługobiorcy przesyła innemu podmiotowi, jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne Administratora oraz innego podmiotu;
  e) do usunięcia danych – Administrator usuwa dane, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żądanego z celów, dla których zostały zebrane;
  f) do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyłączeniem operacji, na które Usługobiorca wyraził zgodę,
  g) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych osoby zgłaszającej takie żądanie (sprzeciw nie musi zawierać uzasadnienia);
  h) do wycofania zgody – Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowy, jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody. Usługobiorca ma prawo wycofać zgodę w każdym momencie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
  i) do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z dnia 4.05.2016r.) lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem chemianastoprocent@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Pawła Gdańca 10B/58, 80-336 Gdańsk.

Wniosek powinien w miarę precyzyjnie wskazywać uprawnienie, z którego roszczący chce skorzystać oraz czego dotyczy żądanie.

Administrator udzieli odpowiedzi na zgłoszenie bezzwłocznie, a w każdym razie w ciągu miesiące od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje Wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Administrator udzieli odpowiedzi na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, o ile we wniosku zostanie wyrażona chęć otrzymania odpowiedzi pocztą elektroniczną lub listem zwykłym na adres korespondencyjny, w przypadku wyboru poczty tradycyjnej.

 1. Administrator nie przetwarza wrażliwych danych osobowych.
 2. Administrator jest uprawniony do udostępniania danych osobowych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
  (np. na żądanie organów ścigania), w celu rozpatrywania roszczeń, a także ochrony praw, własności (w tym własności intelektualnej)
  i bezpieczeństwa osób.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas świadczenia usług i celu przetwarzania, wygaśnięcia prawa dochodzenia roszczeń
  lub obrony przed nimi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych
  w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Po tym czasie dane czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

Odbiorcy danych

 1. Administrator powierza przetwarzane dane osobowe podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem:
  a) dostawcy domeny internetowej.
  b) podmiotom świadczącym usługi księgowe.
  c) podmiotom dostarczającym narzędzia służące do analizy aktywności na stronie internetowej https://chemianastoprocent.pl/ oraz kierowania marketingu do osób z niej korzystających.
  d) podmiotom świadczącym usługi płatności online.

Mając na uwadze, że Administrator korzysta z usług podmiotów dostarczających narzędzia do analizy aktywności na stronie internetowej Administratora i kierowania marketingu do osób z niej korzystających przed podmioty takie jak Google Analytics (w tym YouTube) czy Facebook Pixel (w tym Instagram), dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza UE).

 

III. Pliki cookies i podobne technologie

 1. W celu poprawy jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji, a także do celów marketingu i reklamy Administrator informuje, iż korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, w tym narzędzi do analizy aktywności na stronie internetowej Administratora i kierowania marketingu do osób z niej korzystających oferowanych przed podmioty takie jak Google Analytics (w tym YouTube) czy Facebook Pixel (w tym Instagram).
 2. Plik cookie (tzw. ciasteczko) to plik tekstowy zawierający informacje pobrane przez urządzenie końcowe (komputer lub inne urządzenie mobilne) użytkownika podczas odwiedzin na stronie internetowej. Pliki cookies są odsyłane z przeglądarki użytkownika do strony internetowej, z której zostały pobrane (lub do innej strony, która je identyfikuje), podczas każdych Państwa odwiedzin na niniejszej stronie.
 3. Administrator wykorzystuje typy cookies:
 • typu session-only, które są przechowywane na urządzeniu odwiedzającego oraz Usługobiorcy tylko przez czas działania przeglądarki internetowej,
 • trwałe, które są przechowywane nawet po zakończeniu jednorazowych odwiedzin na niniejszej stronie internetowej i są standardowo stosowane w celu personalizacji kolejnej wizyty osoby odwiedzającej stronę.
 1. Administrator nie przechowuje danych osobowych za pośrednictwem plików cookies.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  a) związanych z prawidłowym funkcjonowaniem niniejszej strony.
  b) związanych z oceną funkcjonowania strony internetowej, ulepszaniem treści zamieszczonych na stronie, analizowaniem sposobów, w jakie odwiedzający korzystają z niniejszej strony oraz określeniem, czy dany odwiedzający przegląda oferowany produkt czy też odesłanie.
  c) zapewnienia odwiedzającym zwiększonej funkcjonalności podczas odwiedzin na niniejszej stronie lub w trakcie korzystania ze strony, m.in. do identyfikacji Usługobiorcy podczas logowania na stronie.
  d) zapewnienia bezpieczeństwa związanego z procesem uwierzytelniania użytkowników strony oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta Usługobiorcy.
 3. Jeżeli odwiedzający lub Usługobiorca nie życzy sobie plików cookies, Administrator poucza, że istnieje możliwość wyłączenia obsługi tej funkcji w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat udostępnia podmiot dostarczający przeglądarkę internetową.

 

IV. Bezpieczeństwo

Administrator zapewnia, iż zgodnie obowiązującymi przepisami prawa rygorystycznie dobiera i stosuje odpowiedni środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych oraz nieuzasadnionym ujawnieniem danych, którymi administruje.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 14.12.2021 r.

V. Kontakt
chemianastoprocent@gmail.com