Polityka prywatności

I. Wstęp

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej w celach określonych w niniejszej polityce prywatności jest przedsiębiorstwo Młody Naukowiec Krystian Jakubczyk (adres: ul. Pawła Gdańca 10b/58, 80-336 Gdańsk, posiadający NIP 466-033-55-65, REGON 366393770), będący jej właścicielem i administratorem.

II. Przetwarzanie danych w serwisie

Korzystanie ze strony internetowej https://chemianastoprocent.pl/

 1. Bez zalogowania się do Platformy jej Administrator nie zbiera danych, które mogłyby identyfikować konkretną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną.
 2. Podczas odwiedzin na niniejszej stronie Administrator zapisuje adres IP, a także adres strony, z której odwiedzający na nią trafił, historię przeglądania na niniejszej stronie oraz datę i czas trwania wizyty w związku z administrowaniem stroną internetową. Informacje te są przetwarzane w sposób anonimowy w celach analitycznych i statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Inne dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy zostaną przez odwiedzającego przekazane, np. podczas rejestrowania czy
  w celach związanych z realizacją Umowy.

Składanie zamówień

 1. Prowadzenie Platformy oraz oferowanie za jej pomocą produktów wymaga zbierania określonych danych osobowych uzyskanych od Usługobiorcy. Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu Zamówień, danych koniecznych do założenia Usługobiorcy Konta, danych do płatności, informacji związanych z Zamówieniem, informacji o wywołanych stronach oraz wszelkich innych informacji przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia jest przedsiębiorstwo Młody Naukowiec Krystian Jakubczyk (adres j.w.).
 2. Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Formularza Zamówień są przetwarzane wyłącznie w celu Zamawiania Kursu i realizacji Umowy, komunikowania, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, a wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów
  o rachunkowości.
 3. Podając swój adres e-mail, Usługobiorca niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie pod ten adres e-mail wiadomości.
 4. O ile podanie przez Usługobiorcę wszystkich żądanych informacji nie jest obowiązkowe, brak podstawowych danych (takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, a także, w przypadku złożenia Zamówienia przez przedsiębiorcę takich jak: firmy/nazwy, adresu korespondencyjnego i numeru NIP) może uniemożliwić Administratorowi prawidłową realizację Zamówienia.

Marketing

 1. Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Formularza Zamówień mogą one być także przetwarzane w celach marketingowych, jeżeli Usługobiorca wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych.

Uprawnienia Usługobiorcy

 1. Usługobiorca jest uprawniony:
  a) do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje osobie zgłaszającej takie żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym podstawach prawnych i celach przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  b) do sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji danych – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych;
  c) do uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  d) do przenoszenia danych – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, która zgłasza takie żądanie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, w formacie pozwalającym na ich odczyt lub na żądanie Usługobiorcy przesyła innemu podmiotowi, jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne Administratora oraz innego podmiotu;
  e) do usunięcia danych – Administrator usuwa dane, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żądanego z celów, dla których zostały zebrane;
  f) do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyłączeniem operacji, na które Usługobiorca wyraził zgodę,
  g) do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych osoby zgłaszającej takie żądanie (sprzeciw nie musi zawierać uzasadnienia);
  h) do wycofania zgody – Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowy, jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody. Usługobiorca ma prawo wycofać zgodę w każdym momencie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
  i) do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem chemianastoprocent@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres ul. Pawła Gdańca 10b/58, 80-336 Gdańsk.

Wniosek powinien w miarę precyzyjnie wskazywać uprawnienie, z którego Usługobiorca chce skorzystać oraz czego dotyczy żądanie.

Administrator udzieli odpowiedzi na zgłoszenie w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Administrator udzieli odpowiedzi na adres e-mail z którego przesłano wniosek lub listem zwykłym na adres korespondencyjny, w przypadku wyboru poczty tradycyjnej, o ile we wniosku zostanie wyrażona chęć otrzymania odpowiedzi pocztą elektroniczną.

 1. Administrator nie przetwarza wrażliwych danych osobowych.
 2. Administrator jest uprawniony do udostępniania danych osobowych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. na żądanie organów ścigania), w celu rozpatrywania roszczeń, a także ochrony praw, własności (w tym własności intelektualnej) i bezpieczeństwa osób.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas świadczenia usług i celu przetwarzania, wygaśnięcia prawa dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia  skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Po tym czasie dane czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

Odbiorcy danych

 1. Administrator powierza przetwarzane dane osobowe zenbox sp. z o.o., który świadczy usługi hostingowe na rzecz przedsiębiorstwa Młody Naukowiec Krystian Jakubczyk oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe.

III. Pliki cookies i podobne technologie

 1. W celu poprawy jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji, a także do celów reklamy Administrator informuje, iż korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii.
 2. Plik cookie (tzw. ciasteczko) to plik tekstowy zawierający informacje pobrane przez urządzenie końcowe (komputer lub inne urządzenie mobilne) użytkownika podczas odwiedzin na stronie internetowej. Pliki cookies są odsyłane z przeglądarki użytkownika do strony internetowej, z której zostały pobrane (lub do innej strony, która je identyfikuje), podczas każdych Państwa odwiedzin na niniejszej stronie.
 3. Administrator wykorzystuje typy cookies:
 • typu session-only, które są przechowywane na urządzeniu odwiedzającego oraz Usługobiorcy tylko przez czas działania przeglądarki internetowej,
 • trwałe, które są przechowywane nawet po zakończeniu jednorazowych odwiedzin na niniejszej stronie internetowej i są standardowo stosowane w celu personalizacji kolejnej wizyty osoby odwiedzającej stronę.
 1. Administrator nie przechowuje danych osobowych za pośrednictwem plików cookies.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
 • związanych z prawidłowym funkcjonowaniem niniejszej strony,
 • związanych z oceną funkcjonowania strony internetowej, ulepszaniem treści zamieszczonych na stronie, analizowaniem sposobów, w jakie odwiedzający korzystają z niniejszej strony oraz określeniem, czy dany odwiedzający przegląda oferowany produkt czy też odesłanie,
 • zapewnienia odwiedzającym zwiększonej funkcjonalności podczas odwiedzin na niniejszej stronie lub w trakcie korzystania ze strony, m.in. do identyfikacji Usługobiorcy podczas logowania na stronie.
 1. Jeżeli odwiedzający lub Usługobiorca nie życzy sobie plików cookies, Administrator poucza, że istnieje możliwość wyłączenia obsługi tej funkcji w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat udostępnia podmiot dostarczający przeglądarkę internetową.

IV. Bezpieczeństwo

Administrator zapewnia, iż zgodnie obowiązującymi przepisami prawa rygorystycznie dobiera i stosuje odpowiedni środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych oraz nieuzasadnionym ujawnieniem danych, którymi administruje.

V. Kontakt

chemianastoprocent@gmail.com