Regulamin internetowych kursów organizowanych przez Młody Naukowiec Krystian Jakubczyk

§1 Definicje

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 2. Usługodawca – Krystian Jakubczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Młody Naukowiec Krystian Jakubczyk, adres: ul. Pawła Gdańca 10B/58, 80-336 Gdańsk, posiadający NIP 466-033-55-65, REGON 366393770;
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 4. Strony – łącznie Usługodawca i Usługobiorca;
 5. Strona – Usługodawca lub Usługobiorca;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy;
 7. Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest udział Usługobiorcy w Kursie, przy czym o ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązki w ramach Umowy reguluje niniejszy Regulamin;
 8. Kurs – usługa o charakterze szkoleniowym realizowana przez Usługodawcę za pomocą Platformy mająca na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy Uczestników;
 9. Dane – dane, w tym dane osobowe Uczestnika, podane przez Usługobiorcę podczas zawarcia Umowy oraz podczas korzystania z Kursu;
 10. Platforma – administrowana przez Usługodawcę strona internetowa pod adresem www.chemianastoprocent.pl, poprzez którą Usługobiorca uzyskuje dostęp do serwisu;
 11. Konto – przydzielone danemu Usługobiorcy, za pomocą którego może dokonywać określonych działań w ramach Platformy. Konto powiązane jest z Imieniem i Nazwiskiem oraz adresem mailowym  podawanym podczas rejestracji Usługobiorcy;
 12. Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą Umowę, w tym osoba fizyczna zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, przy czym Umowa nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego
  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Informuje się, że podawanie się za konsumenta, jeżeli jest to niezgodne z prawdą stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
 13. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – system teleinformatyczny, którego zadaniem jest m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi powołana na mocy ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 14. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (tj. na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. o prawie telekomunikacyjnym;
 15. UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 16. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wraz z aktami wykonawczymi do niej;
 17. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa m.in.:

a) procedurę zawarcia i realizacji Umowy;

b) prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy;

c) zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy w związku z organizacją Kursu;

d) warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę.

2. Regulamin jest udostępniany Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Platformy oraz strony internetowej www.chemianastoprocent.pl/regulamin w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

3. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

4. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa konsumenckiego (w szczególności UPK):

a) o ile Strony nie postanowią zgodnie inaczej, Umowa jest zawarta na podstawie Regulaminu, co oznacza, że określa on ich prawa i obowiązki;

b) o ile Strony zawrą jednak Umowę, która będzie obejmować postanowienia sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, stosuje się – w zakresie objętym taką kolizją – postanowienia umowne; w pozostałym zakresie Regulamin nadal wiąże Strony.

6. W przypadku Konsumentów i wyłącznie w stosunku do nich:

a) w zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, w tym przepisy UPK;

b) przed zawarciem Umowy Usługodawca dostarczy Konsumentowi Regulamin.

7. Zastrzega się, że Konsumenta nie wiążą te postanowienia Regulaminu:

a) które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 3851 – 3853 KC) czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta,

b) które zostałyby zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8. Korzystając z Kursu Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych (DZ.U.2021. poz. 1062 tj. z późniejszymi zmianami).

§3 Warunki zawierania Umowy

1. Usługodawca oświadcza, że o ile nic innego nie wynika z Regulaminu lub informacji o konkretnym Kursie, Kursy są płatne a wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy od Usługobiorcy podawana jest w Formularzu Zamówienia. Informacje dostępne na Platformie Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów KC, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.

2. Usługobiorca składa Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej chemianastoprocent.pl

3. Przed złożeniem Zamówienia Usługobiorca jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Platformy (aktualną wersję przeglądarki stron internetowych). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania Platformy na urządzeniach Usługobiorcy, jeżeli wadliwe działanie Platformy wynika z użycia nieodpowiedniego urządzenia, przeglądarki stron internetowych, błędnej konfiguracji urządzenia lub innych przyczyn technicznych leżących po stronie Usługobiorcy. Wymagania techniczne korzystania z Kursu, określone zostały w § 9 niniejszego Regulaminu.

4. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Usługobiorcę Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień.

5. W Formularzu Zamówień Usługobiorca wskazuje:

a) imię i nazwisko/firmę,

b) adres e-mail, do którego będzie przyporządkowane konto na Platformie,

c) adres do doręczeń/siedzibę,

d) numer NIP, o ile Usługobiorca jest przedsiębiorcą lub zażąda wystawienia rachunku za Kurs.

6. Wypełniając Formularz Zamówień, Usługobiorca potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu Zamówień oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

7. Po wypełnieniu Formularza Zamówień zamawiający wybiera przycisk „Kupuję i płacę”.

8. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania przez Usługodawcą informacji przyjęcia zamówienia za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.

9. Przesłanie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

10. W przypadku podania przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej stanowiącego daną osobową, Usługobiorca oświadcza, że ma świadomość celów i zakresu przetwarzania tej danej przez Usługodawcę; cele te i zakres określają Polityka prywatności i plików cookies dostępna na Platformie; Usługobiorcę poucza się, że podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do korzystania z Kursu; Usługobiorca może jednak podać taki adres poczty elektronicznej, który nie ma charakteru danej osobowej w rozumieniu przepisów Ustawy ODO; poucza się niniejszym, że Usługobiorca ma dostęp do podanych w procesie rejestracji danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania; Usługodawca nie przewiduje udostępniania tej danej innym odbiorcom.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z Kursu spowodowane:

a) podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu,
do którego Usługobiorca nie ma dostępu,

b) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,

c) siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Usługodawcy, w szczególności takim jak: pożar, powódź, wojna, strajk, blokady dróg, działania władz państwowych, faktyczny lub domniemany atak terrorystyczny uniemożliwiający przeprowadzenie rejestracji i/lub Kursu.

12. Usługodawca zastrzega również, iż w razie naruszenia przez Usługobiorcę obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Usługodawca może wedle własnego wyboru:

a) zablokować Usługobiorcy dostęp do Kursu;

b) zablokować Usługobiorcy możliwość rejestracji na kolejne Kursy.

§4 Forma zapłaty

1. W przypadku złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówień zapłaty za dostęp do Kursu można dokonać w jednym z systemów płatności elektronicznej akceptowanych w danym momencie przez Usługobiorcę.

2. Cena podana przy ofercie Kursu jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i wyrażona jest w kwocie brutto.

3. Usługodawca wystawia rachunki bądź faktury. Rachunki bądź faktury dostarczane będą na żądanie Usługodawcy w formie elektronicznej, na co Usługobiorca wyraża zgodę.

4. Datą zapłaty za Kurs jest chwila uzyskania potwierdzenia operatora szybkich płatności o zaksięgowaniu transakcji lub uznanie rachunku bankowego Usługobiorcy.

5. W sytuacji, gdy Usługobiorca zapłacił wynagrodzenie za Kurs, a mimo to z niego nie korzysta z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, nie przysługuje mu roszczenie o zwrot wynagrodzenia.

§5 Realizacja Umowy

1. Dostęp do Platformy uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty, a Usługobiorca otrzymuje drogą poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji zamówienia z numerem zamówienia, datą nabycia Kursu stanowiącą datę początkową dostępu do wybranego kursu, nazwę zamówionego kursu, cenę nabycia i dane złożone za pomocą Formularza Zamówień.

2. Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login złożonych przez Usługobiorcę za pomocą Formularza Zamówień.

3. Usługobiorca zapoznaje się z Kursem we własnym zakresie.

4. Czas dostępu do Kursu ograniczony jest w zależności od wybranego Kursu przez Usługobiorcę. Czas dostępu liczony jest od dnia potwierdzenia realizacji zamówienia. Po upływie tego okresu dostęp do Kursu jest dezaktywowany. Usługobiorca zachowuje wyłącznie dostęp do Konta na Platformie.

§6 Prawa i obowiązki Stron

1. Poza innymi przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) niewniesienia wpłaty w terminie, w jakim operator płatności oczekuje na wpłatę Usługobiorcy;

b) naruszenia przez Usługobiorcę obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.

2. Usługobiorca po dokonaniu prawidłowej rejestracji ma dostęp do Platformy, a z chwilą otrzymania potwierdzenia zamówienia Usługobiorca ma prawo do udziału w wybranym Kursie poprzez dostęp do Platformy.

3. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Kursu i Platformy zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Usługobiorca nie może, bez uprzedniej pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody Usługodawcy przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy. Przekazanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest zabronione i stanowi naruszenie Regulaminu daje Usługodawcy uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, jeżeli w wyniku udostępnienia loginu i hasła doszło po stronie Usługodawcy do szkody w rozumieniu przepisów KC.

5. Usługodawca zastrzega, że wraz ze złożeniem zamówienia na dostęp do wybranego Kursu Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie Kursu i uzyskanie dostępu do materiałów szkoleniowych Kursu w formie elektronicznej, co powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 ustawy UPK.

6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Usługodawca zwraca Usługobiorcy dokonane przez niego płatności najpóźniej z ostatnim dniem ustawowo określonym dla roszczeń związanych ze złożonym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta.

7. Jeżeli Usługobiorca nie posiada statusu Konsumenta nie przysługuje Mu prawo do rozwiązania Umowy, chyba że prawo to wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§7 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania rejestracji, zakupu i udostępnienia Kursu, wystawienia rachunku za zakup Kursu czy komunikacji pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług droga elektroniczną, zawierania z Usługobiorcą i wykonania umowy sprzedaży Kursu zamówionego przez Usługobiorcę, a w przypadku wyrażenia zgody, również w celu otrzymywania informacji dotyczącej oferty Kursów (celów marketingowych). Usługodawca nie gromadzi danych osobowych związanych z dokonywaniem płatności przez Usługobiorcę (w tym danych kart płatniczych, danych dostępowych do systemów płatności).

4. Usługobiorca podając dane osobowe, oświadcza że są one zgodne z prawdą.

5. Szczegółowe postanowienia, w tym uprawnienia Usługobiorcy zostały opisane w Polityce prywatności oraz zasadach korzystania przez Usługodawcę z plików cookies na stronie chemianastoprocent.pl/polityka-prywatnosci

6. Wszelkie zgłoszenia dotyczące przetwarzania danych osobowych należy składać na adres chemianastoprocent@gmail.com.

7. O ile nic innego nie wynika z Regulaminu, zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

§8 Własność intelektualna i prawa autorskie

1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych na Platformie należą do Usługodawcy i każdorazowe ich wykorzystanie wymaga uzyskania zgody.

2. Materiały szkoleniowe udostępniane w ramach Kursu w formie elektronicznej mogą być wykorzystywane wyłącznie w oparciu o udzieloną Usługobiorcy licencję niewyłączną na korzystanie z utworów udostępnianych na Platformie i w granicach obowiązującego powszechnie prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (DZ.U.2021. poz. 1062 tj. z późniejszymi zmianami). Udzielenie licencji następuje od chwili przesłania Usługobiorcy drogą poczty elektronicznej potwierdzenia realizacji zamówienia. Licencja udzielana jest wyłącznie na czas udzielenia dostępu do Kursu, a Usługobiorcy nie przysługuje prawo udzielania dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich. Niedozwolone jest powielanie materiałów, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie materiałów, bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z Usługobiorcą.

§9 Wymagania techniczne korzystania z Kursu

1. W celu prawidłowego korzystania z Platformy Usługobiorca powinien używać programów komputerowych oraz sprzętu spełniających wymagania:

a) niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej na dzień składania Zamówienia wersji.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Usługobiorcy.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Usługobiorcę.

§10 Odpowiedzialność Usługodawcy

W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z zastrzeżeniem zwłaszcza postanowień art. 473 § 2 KC wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Usługobiorcę z Platformy, w tym za szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności jego użytkowania, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek udostępnianej Platformy czy ewentualnych błędów danych zawartych w Platformie.

§11 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące problemów z korzystaniem z Platformy lub kursu mogą być zgłaszane Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres: chemianastoprocent@gmail.com

2. Każda reklamacja winna zawierać:

a) dane Usługobiorcy oraz adres poczty elektronicznej użyty podczas rejestracji;

b) szczegółowy opis problemu.

3. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Usługodawcę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany. Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem z Platformy lub kursu wynikły z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, czy też z innych; jeżeli będzie możliwe (bez ponoszenia kosztów przez Usługodawcę) takie ustalenie, Usługodawca wskaże te inne przyczyny.

4. Dostrzeżone przez Usługobiorcę wady Platformy lub kursu, będą usuwane przez Usługodawcę w miarę ich doskonalenia, a o ile to możliwe niezwłocznie.

5. Dodatkowo w przypadku Konsumentów Usługodawca informuje, że:

a) istnieje możliwość skorzystania przez nich z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;

b) nadto Konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

§12 Postanowienia końcowe

1. Platforma oraz zawarte w niej materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych treści, znaki towarowe, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, opracowania stanowią własność Usługodawcy, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych podmiotów.

2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów i informacji, o których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Usługodawcę.

3. Umowa podlega prawu polskiemu.

4. W przypadku Konsumentów stosownie do art. 22 UPK zastrzega się, że informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 UPK stanowią integralną część Umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.

5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.

6. Jeżeli z Regulaminu lub odmiennych ustaleń indywidualnych z Konsumentem nie wynika co innego, Usługodawca informuje, że będzie porozumiewał się z Konsumentem w drodze poczty elektronicznej na ostatni podany przez niego adres poczty elektronicznej lub pocztą na ostatni wskazany przez Konsumenta jego adres; jeżeli jednak Konsument ustalił z Usługodawcą inny sposób porozumiewania się aniżeli określony w Regulaminie, Usługodawcę obowiązuje właśnie ten sposób porozumiewania się.

7. Usługobiorca w okresie obowiązywania Umowy winien informować pisemnie Usługodawcę o każdej zmianie swojego adresu, o ile ten był niezbędny przy złożeniu Zamówienia, a jeżeli wskazał adres do doręczeń – o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia notyfikacji Usługodawcy. W braku notyfikacji zmiany adresu wszelkie pisma, w tym zawierające oświadczenia woli Usługodawcy, na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń – na ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem.

8. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane:

a) w przypadku Konsumentów przez właściwe polskie sądy powszechne

b) w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Usługodawcy.

9. Polityka prywatności oraz zasady korzystania przez Usługodawcę z plików cookies zostały opisane na stronie chemianastoprocent.pl/polityka-prywatnosci.